Xem ngày tốt xấu 06 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 06 2026

Tháng Quý Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 06 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 06 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2026 (16/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 6
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 6 Năm 2026 (17/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 6
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 6 Năm 2026 (18/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 6
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 6 Năm 2026 (19/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 6
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 6 Năm 2026 (20/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 6
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2026 (21/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 6
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • CN: Ngày 7 Tháng 6 Năm 2026 (22/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 6
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 6 Năm 2026 (23/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 6
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 6 Năm 2026 (24/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 6
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 6 Năm 2026 (25/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 6
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 6 Năm 2026 (26/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 6
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 6 Năm 2026 (27/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 6
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 6 Năm 2026 (28/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 6
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • CN: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2026 (29/4/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Tị, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 6
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 6 Năm 2026 (1/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 6
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 6 Năm 2026 (2/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 6
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 6 Năm 2026 (3/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 6
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 6 Năm 2026 (4/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 6
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 6 Năm 2026 (5/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 6
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 6 Năm 2026 (6/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 6
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • CN: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2026 (7/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 6
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2026 (8/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 6
  Âm lịch
  9
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 6 Năm 2026 (9/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 6
  Âm lịch
  10
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 6 Năm 2026 (10/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 6
  Âm lịch
  11
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 6 Năm 2026 (11/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 6
  Âm lịch
  12
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 6 Năm 2026 (12/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 6
  Âm lịch
  13
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 6 Năm 2026 (13/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 6
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • CN: Ngày 28 Tháng 6 Năm 2026 (14/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 6
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 6 Năm 2026 (15/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2026 (16/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
16/4 Bính Ngọ
2
17 Đinh Mùi
3
18 Hắc đạo
4
19 Hắc đạo
5
20 Canh Tuất
6
21 Tân Hợi
7
22 Hắc đạo
8
23 Quý Sửu
9
24 Hắc đạo
10
25 Hắc đạo
11
26 Bính Thìn
12
27 Hắc đạo
13
28 Mậu Ngọ
14
29 Kỷ Mùi
15
1/5 Canh Thân
16
2 Tân Dậu
17
3 Hắc đạo
18
4 Hắc đạo
19
5 Giáp Tý
20
6 Ất Sửu
21
7 Hắc đạo
22
8 Đinh Mão
23
9 Hắc đạo
24
10 Hắc đạo
25
11 Canh Ngọ
26
12 Hắc đạo
27
13 Nhâm Thân
28
14 Quý Dậu
29
15 Hắc đạo
30
16 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?