Xem ngày tốt xấu 10 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 10 2027

Tháng Canh Tuất (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 10 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 10
  Âm lịch
  2
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 10 Năm 2027 (2/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 10
  Âm lịch
  3
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 10 Năm 2027 (3/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 10
  Âm lịch
  4
  Tháng 9
 • CN: Ngày 3 Tháng 10 Năm 2027 (4/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 10
  Âm lịch
  5
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 10 Năm 2027 (5/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 10
  Âm lịch
  6
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 10 Năm 2027 (6/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 10
  Âm lịch
  7
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 10 Năm 2027 (7/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 10
  Âm lịch
  8
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 10 Năm 2027 (8/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 10
  Âm lịch
  9
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 10 Năm 2027 (9/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 10
  Âm lịch
  10
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 10 Năm 2027 (10/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 10
  Âm lịch
  11
  Tháng 9
 • CN: Ngày 10 Tháng 10 Năm 2027 (11/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 10
  Âm lịch
  12
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 10 Năm 2027 (12/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 10
  Âm lịch
  13
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 10 Năm 2027 (13/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 10
  Âm lịch
  14
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 10 Năm 2027 (14/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 10
  Âm lịch
  15
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 10 Năm 2027 (15/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 10
  Âm lịch
  16
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 10 Năm 2027 (16/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 10
  Âm lịch
  17
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 10 Năm 2027 (17/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 10
  Âm lịch
  18
  Tháng 9
 • CN: Ngày 17 Tháng 10 Năm 2027 (18/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 10
  Âm lịch
  19
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 10 Năm 2027 (19/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 10
  Âm lịch
  20
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 10 Năm 2027 (20/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 10
  Âm lịch
  21
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 10 Năm 2027 (21/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 10
  Âm lịch
  22
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 10 Năm 2027 (22/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 10
  Âm lịch
  23
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 10 Năm 2027 (23/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 10
  Âm lịch
  24
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 10 Năm 2027 (24/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 10
  Âm lịch
  25
  Tháng 9
 • CN: Ngày 24 Tháng 10 Năm 2027 (25/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 10
  Âm lịch
  26
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 10 Năm 2027 (26/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 10
  Âm lịch
  27
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 10 Năm 2027 (27/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 10
  Âm lịch
  28
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 10 Năm 2027 (28/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 10
  Âm lịch
  29
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 10 Năm 2027 (29/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 10
  Âm lịch
  1
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2027 (1/10/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 10
  Âm lịch
  2
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 10 Năm 2027 (2/10/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 10
  Âm lịch
  3
  Tháng 10
 • CN: Ngày 31 Tháng 10 Năm 2027 (3/10/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
2/9 Hắc đạo
2
3 Giáp Dần
3
4 Hắc đạo
4
5 Bính Thìn
5
6 Đinh Tị
6
7 Hắc đạo
7
8 Hắc đạo
8
9 Canh Thân
9
10 Tân Dậu
10
11 Hắc đạo
11
12 Quý Hợi
12
13 Hắc đạo
13
14 Hắc đạo
14
15 Bính Dần
15
16 Hắc đạo
16
17 Mậu Thìn
17
18 Kỷ Tị
18
19 Hắc đạo
19
20 Hắc đạo
20
21 Nhâm Thân
21
22 Quý Dậu
22
23 Hắc đạo
23
24 Ất Hợi
24
25 Hắc đạo
25
26 Hắc đạo
26
27 Mậu Dần
27
28 Hắc đạo
28
29 Canh Thìn
29
1/10 Hắc đạo
30
2 Nhâm Ngọ
31
3 Quý Mùi


Có lẽ bạn chưa biết ?