Xem ngày tốt xấu 02 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 02 2027

Tháng Tân Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 02 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 02 Đinh Mùi lịch ngày tốt

  • Dương lịch
    1
    Tháng 2
    Âm lịch
    25
    Tháng 12
  • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 2 Năm 2027 (25/12/2026 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Tân Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

    Tiết khí: : Đại hàn

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    2
    Tháng 2
    Âm lịch
    26
    Tháng 12
  • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 2 Năm 2027 (26/12/2026 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

    Tiết khí: : Đại hàn

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    3
    Tháng 2
    Âm lịch
    27
    Tháng 12
  • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 2 Năm 2027 (27/12/2026 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

    Tiết khí: : Đại hàn

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    4
    Tháng 2
    Âm lịch
    28
    Tháng 12
  • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2027 (28/12/2026 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Giáp Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    5
    Tháng 2
    Âm lịch
    29
    Tháng 12
  • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 2 Năm 2027 (29/12/2026 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Ất Mão, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    6
    Tháng 2
    Âm lịch
    1
    Tháng 1
  • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 2 Năm 2027 (1/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    7
    Tháng 2
    Âm lịch
    2
    Tháng 1
  • CN: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2027 (2/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Đinh Tị, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    8
    Tháng 2
    Âm lịch
    3
    Tháng 1
  • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2027 (3/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    9
    Tháng 2
    Âm lịch
    4
    Tháng 1
  • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2027 (4/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    10
    Tháng 2
    Âm lịch
    5
    Tháng 1
  • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 2 Năm 2027 (5/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    11
    Tháng 2
    Âm lịch
    6
    Tháng 1
  • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2027 (6/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    12
    Tháng 2
    Âm lịch
    7
    Tháng 1
  • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 2 Năm 2027 (7/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Nhâm Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    13
    Tháng 2
    Âm lịch
    8
    Tháng 1
  • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 2 Năm 2027 (8/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    14
    Tháng 2
    Âm lịch
    9
    Tháng 1
  • CN: Ngày 14 Tháng 2 Năm 2027 (9/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    15
    Tháng 2
    Âm lịch
    10
    Tháng 1
  • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 2 Năm 2027 (10/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Ất Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    16
    Tháng 2
    Âm lịch
    11
    Tháng 1
  • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 2 Năm 2027 (11/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    17
    Tháng 2
    Âm lịch
    12
    Tháng 1
  • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 2 Năm 2027 (12/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    18
    Tháng 2
    Âm lịch
    13
    Tháng 1
  • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 2 Năm 2027 (13/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Lập xuân

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    19
    Tháng 2
    Âm lịch
    14
    Tháng 1
  • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2027 (14/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Kỷ Tị, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    20
    Tháng 2
    Âm lịch
    15
    Tháng 1
  • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2027 (15/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    21
    Tháng 2
    Âm lịch
    16
    Tháng 1
  • CN: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2027 (16/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    22
    Tháng 2
    Âm lịch
    17
    Tháng 1
  • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2027 (17/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    23
    Tháng 2
    Âm lịch
    18
    Tháng 1
  • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2027 (18/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    24
    Tháng 2
    Âm lịch
    19
    Tháng 1
  • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2027 (19/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    25
    Tháng 2
    Âm lịch
    20
    Tháng 1
  • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2027 (20/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    26
    Tháng 2
    Âm lịch
    21
    Tháng 1
  • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 2 Năm 2027 (21/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    27
    Tháng 2
    Âm lịch
    22
    Tháng 1
  • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 2 Năm 2027 (22/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hoàng đạo Chi tiết
  • Dương lịch
    28
    Tháng 2
    Âm lịch
    23
    Tháng 1
  • CN: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2027 (23/1/2027 Âm lịch)

    Giờ tốt:

    Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

    Tiết khí: : Vũ Thủy

    Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
25/12 Tân Hợi
2
26 Hắc đạo
3
27 Hắc đạo
4
28 Giáp Dần
5
29 Ất Mão
6
1/1 Bính Thìn
7
2 Đinh Tị
8
3 Hắc đạo
9
4 Kỷ Mùi
10
5 Hắc đạo
11
6 Hắc đạo
12
7 Nhâm Tuất
13
8 Hắc đạo
14
9 Giáp Tý
15
10 Ất Sửu
16
11 Hắc đạo
17
12 Hắc đạo
18
13 Mậu Thìn
19
14 Kỷ Tị
20
15 Hắc đạo
21
16 Tân Mùi
22
17 Hắc đạo
23
18 Hắc đạo
24
19 Giáp Tuất
25
20 Hắc đạo
26
21 Bính Tý
27
22 Đinh Sửu
28
23 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?