Xem ngày tốt xấu 09 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 09 2027

Tháng Kỷ Dậu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 09 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 09 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 9
  Âm lịch
  1
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 1 Tháng 9 Năm 2027 (1/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 9
  Âm lịch
  2
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 2 Tháng 9 Năm 2027 (2/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 9
  Âm lịch
  3
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 3 Tháng 9 Năm 2027 (3/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 9
  Âm lịch
  4
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 4 Tháng 9 Năm 2027 (4/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 9
  Âm lịch
  5
  Tháng 8
 • CN: Ngày 5 Tháng 9 Năm 2027 (5/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 9
  Âm lịch
  6
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 6 Tháng 9 Năm 2027 (6/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 9
  Âm lịch
  7
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 7 Tháng 9 Năm 2027 (7/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 9
  Âm lịch
  8
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 8 Tháng 9 Năm 2027 (8/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 9
  Âm lịch
  9
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 9 Tháng 9 Năm 2027 (9/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 9
  Âm lịch
  10
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 10 Tháng 9 Năm 2027 (10/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 9
  Âm lịch
  11
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 11 Tháng 9 Năm 2027 (11/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 9
  Âm lịch
  12
  Tháng 8
 • CN: Ngày 12 Tháng 9 Năm 2027 (12/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 9
  Âm lịch
  13
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 13 Tháng 9 Năm 2027 (13/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 9
  Âm lịch
  14
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 14 Tháng 9 Năm 2027 (14/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 9
  Âm lịch
  15
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 15 Tháng 9 Năm 2027 (15/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 9
  Âm lịch
  16
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 16 Tháng 9 Năm 2027 (16/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 9
  Âm lịch
  17
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 17 Tháng 9 Năm 2027 (17/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 9
  Âm lịch
  18
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 18 Tháng 9 Năm 2027 (18/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 9
  Âm lịch
  19
  Tháng 8
 • CN: Ngày 19 Tháng 9 Năm 2027 (19/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 9
  Âm lịch
  20
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 20 Tháng 9 Năm 2027 (20/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 9
  Âm lịch
  21
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 21 Tháng 9 Năm 2027 (21/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 9
  Âm lịch
  22
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 22 Tháng 9 Năm 2027 (22/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 9
  Âm lịch
  23
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 23 Tháng 9 Năm 2027 (23/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 9
  Âm lịch
  24
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 24 Tháng 9 Năm 2027 (24/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 9
  Âm lịch
  25
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 25 Tháng 9 Năm 2027 (25/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 9
  Âm lịch
  26
  Tháng 8
 • CN: Ngày 26 Tháng 9 Năm 2027 (26/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 9
  Âm lịch
  27
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 27 Tháng 9 Năm 2027 (27/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 9
  Âm lịch
  28
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 28 Tháng 9 Năm 2027 (28/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 9
  Âm lịch
  29
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 29 Tháng 9 Năm 2027 (29/8/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 9
  Âm lịch
  1
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 30 Tháng 9 Năm 2027 (1/9/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
1/8 Quý Mùi
2
2 Hắc đạo
3
3 Ất Dậu
4
4 Hắc đạo
5
5 Hắc đạo
6
6 Mậu Tý
7
7 Hắc đạo
8
8 Canh Dần
9
9 Tân Mão
10
10 Hắc đạo
11
11 Hắc đạo
12
12 Giáp Ngọ
13
13 Ất Mùi
14
14 Hắc đạo
15
15 Đinh Dậu
16
16 Hắc đạo
17
17 Hắc đạo
18
18 Canh Tý
19
19 Hắc đạo
20
20 Nhâm Dần
21
21 Quý Mão
22
22 Hắc đạo
23
23 Hắc đạo
24
24 Bính Ngọ
25
25 Đinh Mùi
26
26 Hắc đạo
27
27 Kỷ Dậu
28
28 Hắc đạo
29
29 Hắc đạo
30
1/9 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?