Xem ngày tốt xấu 05 năm 2028

ngày tốt xấu tháng 05 2028

Tháng Đinh Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 05 năm 2028 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 05 Mậu Thân lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 5 Năm 2028 (7/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 5 Năm 2028 (8/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2028 (9/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2028 (10/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2028 (11/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2028 (12/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • CN: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2028 (13/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 5 Năm 2028 (14/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2028 (15/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 5 Năm 2028 (16/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2028 (17/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2028 (18/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2028 (19/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • CN: Ngày 14 Tháng 5 Năm 2028 (20/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 5 Năm 2028 (21/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 5 Năm 2028 (22/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 5 Năm 2028 (23/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2028 (24/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2028 (25/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2028 (26/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • CN: Ngày 21 Tháng 5 Năm 2028 (27/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 5 Năm 2028 (28/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 5 Năm 2028 (29/4/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 5 Năm 2028 (1/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2028 (2/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 5 Năm 2028 (3/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 5 Năm 2028 (4/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • CN: Ngày 28 Tháng 5 Năm 2028 (5/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 5 Năm 2028 (6/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 5 Năm 2028 (7/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2028 (8/5/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2028

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
7/4 Bính Tuất
2
8 Đinh Hợi
3
9 Hắc đạo
4
10 Kỷ Sửu
5
11 Hắc đạo
6
12 Hắc đạo
7
13 Hắc đạo
8
14 Hắc đạo
9
15 Hắc đạo
10
16 Hắc đạo
11
17 Hắc đạo
12
18 Hắc đạo
13
19 Hắc đạo
14
20 Hắc đạo
15
21 Hắc đạo
16
22 Hắc đạo
17
23 Hắc đạo
18
24 Hắc đạo
19
25 Hắc đạo
20
26 Hắc đạo
21
27 Bính Ngọ
22
28 Đinh Mùi
23
29 Hắc đạo
24
1/5 Kỷ Dậu
25
2 Hắc đạo
26
3 Hắc đạo
27
4 Nhâm Tý
28
5 Quý Sửu
29
6 Hắc đạo
30
7 Ất Mão
31
8 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?