Xem ngày tốt xấu 02 năm 2029

ngày tốt xấu tháng 02 2029

Tháng Ất Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 02 năm 2029 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 02 Kỷ Dậu lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 2
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 2 Năm 2029 (18/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 2
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 2 Năm 2029 (19/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 2
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 2 Năm 2029 (20/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 2
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • CN: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2029 (21/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 2
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 2 Năm 2029 (22/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 2
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 2 Năm 2029 (23/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 2
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2029 (24/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 2
  Âm lịch
  25
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2029 (25/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 2
  Âm lịch
  26
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2029 (26/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 2
  Âm lịch
  27
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 2 Năm 2029 (27/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 2
  Âm lịch
  28
  Tháng 12
 • CN: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2029 (28/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 2
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 2 Năm 2029 (29/12/2028 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thân

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 2
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 2 Năm 2029 (1/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 2
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 2 Năm 2029 (2/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 2
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 2 Năm 2029 (3/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 2
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 2 Năm 2029 (4/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 2
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 2 Năm 2029 (5/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 2
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • CN: Ngày 18 Tháng 2 Năm 2029 (6/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 2
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2029 (7/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 2
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2029 (8/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 2
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2029 (9/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 2
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2029 (10/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 2
  Âm lịch
  11
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2029 (11/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 2
  Âm lịch
  12
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2029 (12/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 2
  Âm lịch
  13
  Tháng 1
 • CN: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2029 (13/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 2
  Âm lịch
  14
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 2 Năm 2029 (14/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 2
  Âm lịch
  15
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 2 Năm 2029 (15/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 2
  Âm lịch
  16
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2029 (16/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2029

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
18/12 Nhâm Tuất
2
19 Quý Hợi
3
20 Hắc đạo
4
21 Hắc đạo
5
22 Bính Dần
6
23 Đinh Mão
7
24 Hắc đạo
8
25 Kỷ Tị
9
26 Hắc đạo
10
27 Hắc đạo
11
28 Nhâm Thân
12
29 Hắc đạo
13
1/1 Giáp Tuất
14
2 Hắc đạo
15
3 Bính Tý
16
4 Đinh Sửu
17
5 Hắc đạo
18
6 Hắc đạo
19
7 Canh Thìn
20
8 Tân Tị
21
9 Hắc đạo
22
10 Quý Mùi
23
11 Hắc đạo
24
12 Hắc đạo
25
13 Bính Tuất
26
14 Hắc đạo
27
15 Mậu Tý
28
16 Kỷ Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?