Xem ngày tốt xấu 03 năm 2029

ngày tốt xấu tháng 03 2029

Tháng Bính Dần (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 03 năm 2029 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 03 Kỷ Dậu lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 3
  Âm lịch
  17
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2029 (17/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 3
  Âm lịch
  18
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 3 Năm 2029 (18/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 3
  Âm lịch
  19
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 3 Năm 2029 (19/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 3
  Âm lịch
  20
  Tháng 1
 • CN: Ngày 4 Tháng 3 Năm 2029 (20/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 3
  Âm lịch
  21
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 3 Năm 2029 (21/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 3
  Âm lịch
  22
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 3 Năm 2029 (22/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 3
  Âm lịch
  23
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 3 Năm 2029 (23/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 3
  Âm lịch
  24
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 3 Năm 2029 (24/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 3
  Âm lịch
  25
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 3 Năm 2029 (25/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 3
  Âm lịch
  26
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 3 Năm 2029 (26/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 3
  Âm lịch
  27
  Tháng 1
 • CN: Ngày 11 Tháng 3 Năm 2029 (27/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 3
  Âm lịch
  28
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 3 Năm 2029 (28/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 3
  Âm lịch
  29
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 3 Năm 2029 (29/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 3
  Âm lịch
  30
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 3 Năm 2029 (30/1/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 3
  Âm lịch
  1
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 3 Năm 2029 (1/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 3
  Âm lịch
  2
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 3 Năm 2029 (2/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 3
  Âm lịch
  3
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 3 Năm 2029 (3/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 3
  Âm lịch
  4
  Tháng 2
 • CN: Ngày 18 Tháng 3 Năm 2029 (4/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 3
  Âm lịch
  5
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 3 Năm 2029 (5/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 3
  Âm lịch
  6
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 3 Năm 2029 (6/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 3
  Âm lịch
  7
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 3 Năm 2029 (7/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 3
  Âm lịch
  8
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 3 Năm 2029 (8/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 3
  Âm lịch
  9
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 3 Năm 2029 (9/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 3
  Âm lịch
  10
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 3 Năm 2029 (10/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 3
  Âm lịch
  11
  Tháng 2
 • CN: Ngày 25 Tháng 3 Năm 2029 (11/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 3
  Âm lịch
  12
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 3 Năm 2029 (12/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 3
  Âm lịch
  13
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 3 Năm 2029 (13/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 3
  Âm lịch
  14
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 3 Năm 2029 (14/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 3
  Âm lịch
  15
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 3 Năm 2029 (15/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 3
  Âm lịch
  16
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 3 Năm 2029 (16/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 3
  Âm lịch
  17
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 3 Năm 2029 (17/2/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2029

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
17/1 Hắc đạo
2
18 Hắc đạo
3
19 Nhâm Thìn
4
20 Quý Tị
5
21 Hắc đạo
6
22 Ất Mùi
7
23 Hắc đạo
8
24 Hắc đạo
9
25 Mậu Tuất
10
26 Hắc đạo
11
27 Canh Tý
12
28 Tân Sửu
13
29 Hắc đạo
14
30 Hắc đạo
15
1/2 Hắc đạo
16
2 Hắc đạo
17
3 Bính Ngọ
18
4 Đinh Mùi
19
5 Hắc đạo
20
6 Kỷ Dậu
21
7 Hắc đạo
22
8 Hắc đạo
23
9 Nhâm Tý
24
10 Hắc đạo
25
11 Giáp Dần
26
12 Ất Mão
27
13 Hắc đạo
28
14 Hắc đạo
29
15 Mậu Ngọ
30
16 Kỷ Mùi
31
17 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?