Xem ngày tốt xấu 01 năm 2032

ngày tốt xấu tháng 01 2032

Tháng Canh Tý (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2032 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 01 Nhâm Tý lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 1
  Âm lịch
  19
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 1 Năm 2032 (19/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 1
  Âm lịch
  20
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 1 Năm 2032 (20/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 1
  Âm lịch
  21
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 1 Năm 2032 (21/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 1
  Âm lịch
  22
  Tháng 11
 • CN: Ngày 4 Tháng 1 Năm 2032 (22/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 1
  Âm lịch
  23
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 1 Năm 2032 (23/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 1
  Âm lịch
  24
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 1 Năm 2032 (24/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 1
  Âm lịch
  25
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 1 Năm 2032 (25/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 1
  Âm lịch
  26
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 1 Năm 2032 (26/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 1
  Âm lịch
  27
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 1 Năm 2032 (27/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 1
  Âm lịch
  28
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 1 Năm 2032 (28/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 1
  Âm lịch
  29
  Tháng 11
 • CN: Ngày 11 Tháng 1 Năm 2032 (29/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 1
  Âm lịch
  30
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 1 Năm 2032 (30/11/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 1
  Âm lịch
  1
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 1 Năm 2032 (1/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 1
  Âm lịch
  2
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 1 Năm 2032 (2/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 1
  Âm lịch
  3
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 1 Năm 2032 (3/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 1
  Âm lịch
  4
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 1 Năm 2032 (4/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 1
  Âm lịch
  5
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 1 Năm 2032 (5/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 1
  Âm lịch
  6
  Tháng 12
 • CN: Ngày 18 Tháng 1 Năm 2032 (6/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 1
  Âm lịch
  7
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 1 Năm 2032 (7/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 1
  Âm lịch
  8
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 1 Năm 2032 (8/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 1
  Âm lịch
  9
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 1 Năm 2032 (9/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 1
  Âm lịch
  10
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 1 Năm 2032 (10/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 1
  Âm lịch
  11
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 1 Năm 2032 (11/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 1
  Âm lịch
  12
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 1 Năm 2032 (12/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 1
  Âm lịch
  13
  Tháng 12
 • CN: Ngày 25 Tháng 1 Năm 2032 (13/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 1
  Âm lịch
  14
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 1 Năm 2032 (14/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 1
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 1 Năm 2032 (15/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 1
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 1 Năm 2032 (16/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 1
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 1 Năm 2032 (17/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 1
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 1 Năm 2032 (18/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 1
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 1 Năm 2032 (19/12/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2032

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
19/11 Bính Ngọ
2
20 Hắc đạo
3
21 Mậu Thân
4
22 Kỷ Dậu
5
23 Hắc đạo
6
24 Hắc đạo
7
25 Nhâm Tý
8
26 Quý Sửu
9
27 Hắc đạo
10
28 Ất Mão
11
29 Hắc đạo
12
30 Hắc đạo
13
1/12 Hắc đạo
14
2 Hắc đạo
15
3 Canh Thân
16
4 Hắc đạo
17
5 Nhâm Tuất
18
6 Quý Hợi
19
7 Hắc đạo
20
8 Hắc đạo
21
9 Bính Dần
22
10 Đinh Mão
23
11 Hắc đạo
24
12 Kỷ Tị
25
13 Hắc đạo
26
14 Hắc đạo
27
15 Nhâm Thân
28
16 Hắc đạo
29
17 Giáp Tuất
30
18 Ất Hợi
31
19 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?