Xem ngày tốt xấu 08 năm 2039

ngày tốt xấu tháng 08 2039

Tháng Tân Mùi (nhuận) (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 08 năm 2039 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 08 Kỷ Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 8 Năm 2039 (12/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 8
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 8 Năm 2039 (13/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 8
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 8 Năm 2039 (14/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 8
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2039 (15/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 8 Năm 2039 (16/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 8 Năm 2039 (17/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • CN: Ngày 7 Tháng 8 Năm 2039 (18/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2039 (19/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 8
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 8 Năm 2039 (20/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 8
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 8 Năm 2039 (21/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 8
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 8 Năm 2039 (22/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 8
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 8 Năm 2039 (23/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 8
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 8 Năm 2039 (24/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 8
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • CN: Ngày 14 Tháng 8 Năm 2039 (25/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 8
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2039 (26/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 8
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2039 (27/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 8
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 8 Năm 2039 (28/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 8 Năm 2039 (29/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 8
  Âm lịch
  30
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2039 (30/6/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 8
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 8 Năm 2039 (1/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 8
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • CN: Ngày 21 Tháng 8 Năm 2039 (2/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 8
  Âm lịch
  3
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2039 (3/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 8
  Âm lịch
  4
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 8 Năm 2039 (4/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 8
  Âm lịch
  5
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 8 Năm 2039 (5/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 8
  Âm lịch
  6
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 8 Năm 2039 (6/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 8
  Âm lịch
  7
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2039 (7/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 8
  Âm lịch
  8
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2039 (8/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 8
  Âm lịch
  9
  Tháng 7
 • CN: Ngày 28 Tháng 8 Năm 2039 (9/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 8
  Âm lịch
  10
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 8 Năm 2039 (10/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 8
  Âm lịch
  11
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 8 Năm 2039 (11/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 31 Tháng 8 Năm 2039 (12/7/2039 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2039

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
12/6 Ất Mão
2
13 Hắc đạo
3
14 Đinh Tị
4
15 Hắc đạo
5
16 Hắc đạo
6
17 Canh Thân
7
18 Hắc đạo
8
19 Nhâm Tuất
9
20 Quý Hợi
10
21 Hắc đạo
11
22 Hắc đạo
12
23 Bính Dần
13
24 Đinh Mão
14
25 Hắc đạo
15
26 Kỷ Tị
16
27 Hắc đạo
17
28 Hắc đạo
18
29 Nhâm Thân
19
30 Hắc đạo
20
1/7 Giáp Tuất
21
2 Hắc đạo
22
3 Bính Tý
23
4 Đinh Sửu
24
5 Hắc đạo
25
6 Hắc đạo
26
7 Canh Thìn
27
8 Tân Tị
28
9 Hắc đạo
29
10 Quý Mùi
30
11 Hắc đạo
31
12 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?