Xem ngày tốt xấu 12 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 12 2049

Tháng Bính Tý (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 12 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 12
  Âm lịch
  7
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 1 Tháng 12 Năm 2049 (7/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 12
  Âm lịch
  8
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 2 Tháng 12 Năm 2049 (8/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 12
  Âm lịch
  9
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 3 Tháng 12 Năm 2049 (9/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 12
  Âm lịch
  10
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 4 Tháng 12 Năm 2049 (10/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 12
  Âm lịch
  11
  Tháng 11
 • CN: Ngày 5 Tháng 12 Năm 2049 (11/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 12
  Âm lịch
  12
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 6 Tháng 12 Năm 2049 (12/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 12
  Âm lịch
  13
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 7 Tháng 12 Năm 2049 (13/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 12
  Âm lịch
  14
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 8 Tháng 12 Năm 2049 (14/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 12
  Âm lịch
  15
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 9 Tháng 12 Năm 2049 (15/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 12
  Âm lịch
  16
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 10 Tháng 12 Năm 2049 (16/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 12
  Âm lịch
  17
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 11 Tháng 12 Năm 2049 (17/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 12
  Âm lịch
  18
  Tháng 11
 • CN: Ngày 12 Tháng 12 Năm 2049 (18/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 12
  Âm lịch
  19
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 13 Tháng 12 Năm 2049 (19/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 12
  Âm lịch
  20
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 14 Tháng 12 Năm 2049 (20/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 12
  Âm lịch
  21
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 15 Tháng 12 Năm 2049 (21/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 12
  Âm lịch
  22
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 16 Tháng 12 Năm 2049 (22/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 12
  Âm lịch
  23
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 17 Tháng 12 Năm 2049 (23/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 12
  Âm lịch
  24
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 18 Tháng 12 Năm 2049 (24/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 12
  Âm lịch
  25
  Tháng 11
 • CN: Ngày 19 Tháng 12 Năm 2049 (25/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 12
  Âm lịch
  26
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 20 Tháng 12 Năm 2049 (26/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 12
  Âm lịch
  27
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 21 Tháng 12 Năm 2049 (27/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 12
  Âm lịch
  28
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 22 Tháng 12 Năm 2049 (28/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 12
  Âm lịch
  29
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 23 Tháng 12 Năm 2049 (29/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 12
  Âm lịch
  30
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 24 Tháng 12 Năm 2049 (30/11/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Bính Tý, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 12
  Âm lịch
  1
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 25 Tháng 12 Năm 2049 (1/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 12
  Âm lịch
  2
  Tháng 12
 • CN: Ngày 26 Tháng 12 Năm 2049 (2/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 12
  Âm lịch
  3
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 27 Tháng 12 Năm 2049 (3/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 12
  Âm lịch
  4
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 28 Tháng 12 Năm 2049 (4/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 12
  Âm lịch
  5
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 29 Tháng 12 Năm 2049 (5/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 12
  Âm lịch
  6
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 30 Tháng 12 Năm 2049 (6/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 12
  Âm lịch
  7
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 31 Tháng 12 Năm 2049 (7/12/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 12 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
7/11 Hắc đạo
2
8 Hắc đạo
3
9 Nhâm Tý
4
10 Quý Sửu
5
11 Hắc đạo
6
12 Ất Mão
7
13 Hắc đạo
8
14 Hắc đạo
9
15 Mậu Ngọ
10
16 Hắc đạo
11
17 Canh Thân
12
18 Tân Dậu
13
19 Hắc đạo
14
20 Hắc đạo
15
21 Giáp Tý
16
22 Ất Sửu
17
23 Hắc đạo
18
24 Đinh Mão
19
25 Hắc đạo
20
26 Hắc đạo
21
27 Canh Ngọ
22
28 Hắc đạo
23
29 Nhâm Thân
24
30 Quý Dậu
25
1/12 Giáp Tuất
26
2 Ất Hợi
27
3 Hắc đạo
28
4 Hắc đạo
29
5 Mậu Dần
30
6 Kỷ Mão
31
7 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?