Xem ngày tốt xấu 06 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 06 2049

Tháng Canh Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 06 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 06 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 6
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2049 (2/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 6
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 2 Tháng 6 Năm 2049 (3/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 6
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 3 Tháng 6 Năm 2049 (4/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 6
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 4 Tháng 6 Năm 2049 (5/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 6
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 5 Tháng 6 Năm 2049 (6/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 6
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • CN: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2049 (7/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 6
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 7 Tháng 6 Năm 2049 (8/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 6
  Âm lịch
  9
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 8 Tháng 6 Năm 2049 (9/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 6
  Âm lịch
  10
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 9 Tháng 6 Năm 2049 (10/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 6
  Âm lịch
  11
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 10 Tháng 6 Năm 2049 (11/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 6
  Âm lịch
  12
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 11 Tháng 6 Năm 2049 (12/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 6
  Âm lịch
  13
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 12 Tháng 6 Năm 2049 (13/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 6
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • CN: Ngày 13 Tháng 6 Năm 2049 (14/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 6
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2049 (15/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 15 Tháng 6 Năm 2049 (16/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 6
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 16 Tháng 6 Năm 2049 (17/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 6
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 17 Tháng 6 Năm 2049 (18/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 6
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 18 Tháng 6 Năm 2049 (19/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 6
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 19 Tháng 6 Năm 2049 (20/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 6
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • CN: Ngày 20 Tháng 6 Năm 2049 (21/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 6
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2049 (22/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 6
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2049 (23/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 6
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 23 Tháng 6 Năm 2049 (24/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 6
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 24 Tháng 6 Năm 2049 (25/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 6
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 25 Tháng 6 Năm 2049 (26/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 6
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 26 Tháng 6 Năm 2049 (27/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 6
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • CN: Ngày 27 Tháng 6 Năm 2049 (28/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 6
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 28 Tháng 6 Năm 2049 (29/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 6
  Âm lịch
  30
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 29 Tháng 6 Năm 2049 (30/5/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 6
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2049 (1/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
2/5 Hắc đạo
2
3 Mậu Thân
3
4 Kỷ Dậu
4
5 Hắc đạo
5
6 Hắc đạo
6
7 Nhâm Tý
7
8 Quý Sửu
8
9 Hắc đạo
9
10 Ất Mão
10
11 Hắc đạo
11
12 Hắc đạo
12
13 Mậu Ngọ
13
14 Hắc đạo
14
15 Canh Thân
15
16 Tân Dậu
16
17 Hắc đạo
17
18 Hắc đạo
18
19 Giáp Tý
19
20 Ất Sửu
20
21 Hắc đạo
21
22 Đinh Mão
22
23 Hắc đạo
23
24 Hắc đạo
24
25 Canh Ngọ
25
26 Hắc đạo
26
27 Nhâm Thân
27
28 Quý Dậu
28
29 Hắc đạo
29
30 Hắc đạo
30
1/6 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?