Xem ngày tốt xấu 07 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 07 2049

Tháng Tân Mùi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2049 (2/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2049 (3/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2049 (4/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • CN: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2049 (5/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2049 (6/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2049 (7/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2049 (8/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2049 (9/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2049 (10/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2049 (11/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • CN: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2049 (12/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2049 (13/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2049 (14/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2049 (15/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2049 (16/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2049 (17/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2049 (18/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • CN: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2049 (19/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2049 (20/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2049 (21/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2049 (22/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2049 (23/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2049 (24/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2049 (25/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • CN: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2049 (26/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2049 (27/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2049 (28/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2049 (29/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  30
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2049 (30/6/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2049 (1/7/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2049 (2/7/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
2/6 Hắc đạo
2
3 Mậu Dần
3
4 Kỷ Mão
4
5 Hắc đạo
5
6 Tân Tị
6
7 Hắc đạo
7
8 Hắc đạo
8
9 Giáp Thân
9
10 Hắc đạo
10
11 Bính Tuất
11
12 Đinh Hợi
12
13 Hắc đạo
13
14 Hắc đạo
14
15 Canh Dần
15
16 Tân Mão
16
17 Hắc đạo
17
18 Quý Tị
18
19 Hắc đạo
19
20 Hắc đạo
20
21 Bính Thân
21
22 Hắc đạo
22
23 Mậu Tuất
23
24 Kỷ Hợi
24
25 Hắc đạo
25
26 Hắc đạo
26
27 Nhâm Dần
27
28 Quý Mão
28
29 Hắc đạo
29
30 Ất Tị
30
1/7 Hắc đạo
31
2 Đinh Mùi


Có lẽ bạn chưa biết ?