Lịch âm 2012

lịch vạn niên 2012

Năm Nhâm Thìn (Âm lịch)


lịch năm 2012âm lịch 2012 lịch 2012lịch âm dương 2012lịch vạn niên 2012lịch ngày tốt 2012lịch ngày tốt năm Nhâm Thìn

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
8/12 Hắc đạo
2
9 Nhâm Tuất
3
10 Quý Hợi
4
11 Hắc đạo
5
12 Hắc đạo
6
13 Bính Dần
7
14 Đinh Mão
8
15 Hắc đạo
9
16 Kỷ Tị
10
17 Hắc đạo
11
18 Hắc đạo
12
19 Nhâm Thân
13
20 Hắc đạo
14
21 Giáp Tuất
15
22 Ất Hợi
16
23 Hắc đạo
17
24 Hắc đạo
18
25 Mậu Dần
19
26 Kỷ Mão
20
27 Hắc đạo
21
28 Tân Tị
22
29 Hắc đạo
23
1/1 Quý Mùi
24
2 Hắc đạo
25
3 Hắc đạo
26
4 Bính Tuất
27
5 Hắc đạo
28
6 Mậu Tý
29
7 Kỷ Sửu
30
8 Hắc đạo
31
9 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
10/1 Nhâm Thìn
2
11 Quý Tị
3
12 Hắc đạo
4
13 Ất Mùi
5
14 Hắc đạo
6
15 Hắc đạo
7
16 Mậu Tuất
8
17 Hắc đạo
9
18 Canh Tý
10
19 Tân Sửu
11
20 Hắc đạo
12
21 Hắc đạo
13
22 Giáp Thìn
14
23 Ất Tị
15
24 Hắc đạo
16
25 Đinh Mùi
17
26 Hắc đạo
18
27 Hắc đạo
19
28 Canh Tuất
20
29 Hắc đạo
21
30 Nhâm Tý
22
1/2 Hắc đạo
23
2 Giáp Dần
24
3 Ất Mão
25
4 Hắc đạo
26
5 Hắc đạo
27
6 Mậu Ngọ
28
7 Kỷ Mùi
29
8 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
9/2 Tân Dậu
2
10 Hắc đạo
3
11 Hắc đạo
4
12 Giáp Tý
5
13 Hắc đạo
6
14 Bính Dần
7
15 Đinh Mão
8
16 Hắc đạo
9
17 Hắc đạo
10
18 Canh Ngọ
11
19 Tân Mùi
12
20 Hắc đạo
13
21 Quý Dậu
14
22 Hắc đạo
15
23 Hắc đạo
16
24 Bính Tý
17
25 Hắc đạo
18
26 Mậu Dần
19
27 Kỷ Mão
20
28 Hắc đạo
21
29 Hắc đạo
22
1/3 Hắc đạo
23
2 Hắc đạo
24
3 Giáp Thân
25
4 Ất Dậu
26
5 Hắc đạo
27
6 Đinh Hợi
28
7 Hắc đạo
29
8 Hắc đạo
30
9 Canh Dần
31
10 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 4 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
11/3 Nhâm Thìn
2
12 Quý Tị
3
13 Hắc đạo
4
14 Hắc đạo
5
15 Bính Thân
6
16 Đinh Dậu
7
17 Hắc đạo
8
18 Kỷ Hợi
9
19 Hắc đạo
10
20 Hắc đạo
11
21 Nhâm Dần
12
22 Hắc đạo
13
23 Giáp Thìn
14
24 Ất Tị
15
25 Hắc đạo
16
26 Hắc đạo
17
27 Mậu Thân
18
28 Kỷ Dậu
19
29 Hắc đạo
20
30 Tân Hợi
21
1/4 Hắc đạo
22
2 Quý Sửu
23
3 Hắc đạo
24
4 Hắc đạo
25
5 Bính Thìn
26
6 Hắc đạo
27
7 Mậu Ngọ
28
8 Kỷ Mùi
29
9 Hắc đạo
30
10 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
11/4 Nhâm Tuất
2
12 Quý Hợi
3
13 Hắc đạo
4
14 Ất Sửu
5
15 Hắc đạo
6
16 Hắc đạo
7
17 Mậu Thìn
8
18 Hắc đạo
9
19 Canh Ngọ
10
20 Tân Mùi
11
21 Hắc đạo
12
22 Hắc đạo
13
23 Giáp Tuất
14
24 Ất Hợi
15
25 Hắc đạo
16
26 Đinh Sửu
17
27 Hắc đạo
18
28 Hắc đạo
19
29 Canh Thìn
20
30 Hắc đạo
21
1 Nhâm Ngọ
22
2 Quý Mùi
23
3 Hắc đạo
24
4 Hắc đạo
25
5 Bính Tuất
26
6 Đinh Hợi
27
7 Hắc đạo
28
8 Kỷ Sửu
29
9 Hắc đạo
30
10 Hắc đạo
31
11 Nhâm Thìn

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
12/4 Hắc đạo
2
13 Giáp Ngọ
3
14 Ất Mùi
4
15 Hắc đạo
5
16 Hắc đạo
6
17 Mậu Tuất
7
18 Kỷ Hợi
8
19 Hắc đạo
9
20 Tân Sửu
10
21 Hắc đạo
11
22 Hắc đạo
12
23 Giáp Thìn
13
24 Hắc đạo
14
25 Bính Ngọ
15
26 Đinh Mùi
16
27 Hắc đạo
17
28 Hắc đạo
18
29 Canh Tuất
19
1/5 Hắc đạo
20
2 Nhâm Tý
21
3 Quý Sửu
22
4 Hắc đạo
23
5 Ất Mão
24
6 Hắc đạo
25
7 Hắc đạo
26
8 Mậu Ngọ
27
9 Hắc đạo
28
10 Canh Thân
29
11 Tân Dậu
30
12 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
13/5 Hắc đạo
2
14 Giáp Tý
3
15 Ất Sửu
4
16 Hắc đạo
5
17 Đinh Mão
6
18 Hắc đạo
7
19 Hắc đạo
8
20 Canh Ngọ
9
21 Hắc đạo
10
22 Nhâm Thân
11
23 Quý Dậu
12
24 Hắc đạo
13
25 Hắc đạo
14
26 Bính Tý
15
27 Đinh Sửu
16
28 Hắc đạo
17
29 Kỷ Mão
18
30 Hắc đạo
19
1/6 Tân Tị
20
2 Hắc đạo
21
3 Hắc đạo
22
4 Giáp Thân
23
5 Hắc đạo
24
6 Bính Tuất
25
7 Đinh Hợi
26
8 Hắc đạo
27
9 Hắc đạo
28
10 Canh Dần
29
11 Tân Mão
30
12 Hắc đạo
31
13 Quý Tị

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
14/6 Hắc đạo
2
15 Hắc đạo
3
16 Bính Thân
4
17 Hắc đạo
5
18 Mậu Tuất
6
19 Kỷ Hợi
7
20 Hắc đạo
8
21 Hắc đạo
9
22 Nhâm Dần
10
23 Quý Mão
11
24 Hắc đạo
12
25 Ất Tị
13
26 Hắc đạo
14
27 Hắc đạo
15
28 Mậu Thân
16
29 Hắc đạo
17
1/7 Canh Tuất
18
2 Hắc đạo
19
3 Nhâm Tý
20
4 Quý Sửu
21
5 Hắc đạo
22
6 Hắc đạo
23
7 Bính Thìn
24
8 Đinh Tị
25
9 Hắc đạo
26
10 Kỷ Mùi
27
11 Hắc đạo
28
12 Hắc đạo
29
13 Nhâm Tuất
30
14 Hắc đạo
31
15 Giáp Tý

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
16/7 Ất Sửu
2
17 Hắc đạo
3
18 Hắc đạo
4
19 Mậu Thìn
5
20 Kỷ Tị
6
21 Hắc đạo
7
22 Tân Mùi
8
23 Hắc đạo
9
24 Hắc đạo
10
25 Giáp Tuất
11
26 Hắc đạo
12
27 Bính Tý
13
28 Đinh Sửu
14
29 Hắc đạo
15
30 Hắc đạo
16
1/8 Hắc đạo
17
2 Hắc đạo
18
3 Nhâm Ngọ
19
4 Quý Mùi
20
5 Hắc đạo
21
6 Ất Dậu
22
7 Hắc đạo
23
8 Hắc đạo
24
9 Mậu Tý
25
10 Hắc đạo
26
11 Canh Dần
27
12 Tân Mão
28
13 Hắc đạo
29
14 Hắc đạo
30
15 Giáp Ngọ

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
16/8 Ất Mùi
2
17 Hắc đạo
3
18 Đinh Dậu
4
19 Hắc đạo
5
20 Hắc đạo
6
21 Canh Tý
7
22 Hắc đạo
8
23 Nhâm Dần
9
24 Quý Mão
10
25 Hắc đạo
11
26 Hắc đạo
12
27 Bính Ngọ
13
28 Đinh Mùi
14
29 Hắc đạo
15
1/9 Kỷ Dậu
16
2 Hắc đạo
17
3 Tân Hợi
18
4 Hắc đạo
19
5 Hắc đạo
20
6 Giáp Dần
21
7 Hắc đạo
22
8 Bính Thìn
23
9 Đinh Tị
24
10 Hắc đạo
25
11 Hắc đạo
26
12 Canh Thân
27
13 Tân Dậu
28
14 Hắc đạo
29
15 Quý Hợi
30
16 Hắc đạo
31
17 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
18/9 Bính Dần
2
19 Hắc đạo
3
20 Mậu Thìn
4
21 Kỷ Tị
5
22 Hắc đạo
6
23 Hắc đạo
7
24 Nhâm Thân
8
25 Quý Dậu
9
26 Hắc đạo
10
27 Ất Hợi
11
28 Hắc đạo
12
29 Hắc đạo
13
30 Mậu Dần
14
1/10 Hắc đạo
15
2 Canh Thìn
16
3 Hắc đạo
17
4 Nhâm Ngọ
18
5 Quý Mùi
19
6 Hắc đạo
20
7 Hắc đạo
21
8 Bính Tuất
22
9 Đinh Hợi
23
10 Hắc đạo
24
11 Kỷ Sửu
25
12 Hắc đạo
26
13 Hắc đạo
27
14 Nhâm Thìn
28
15 Hắc đạo
29
16 Giáp Ngọ
30
17 Ất Mùi

LỊCH ÂM THÁNG 12 NĂM 2012

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
1
18/10 Hắc đạo
2
19 Hắc đạo
3
20 Mậu Tuất
4
21 Kỷ Hợi
5
22 Hắc đạo
6
23 Tân Sửu
7
24 Hắc đạo
8
25 Hắc đạo
9
26 Giáp Thìn
10
27 Hắc đạo
11
28 Bính Ngọ
12
29 Đinh Mùi
13
1/11 Mậu Thân
14
2 Kỷ Dậu
15
3 Hắc đạo
16
4 Hắc đạo
17
5 Nhâm Tý
18
6 Quý Sửu
19
7 Hắc đạo
20
8 Ất Mão
21
9 Hắc đạo
22
10 Hắc đạo
23
11 Mậu Ngọ
24
12 Hắc đạo
25
13 Canh Thân
26
14 Tân Dậu
27
15 Hắc đạo
28
16 Hắc đạo
29
17 Giáp Tý
30
18 Ất Sửu
31
19 Hắc đạo

Ngày lễ dương lịch 2012

 • 1/1: Tết Dương lịch.
 • 14/2: Lễ tình nhân (Valentine).
 • 27/2: Ngày thầy thuốc Việt Nam.
 • 8/3: Ngày Quốc tế Phụ nữ.
 • 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • 1/4: Ngày Cá tháng Tư.
 • 30/4: Ngày giải phóng miền Nam.
 • 1/5: Ngày Quốc tế Lao động.
 • 7/5: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
 • 13/5: Ngày của mẹ.
 • 19/5: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • 1/6: Ngày Quốc tế thiếu nhi.
 • 17/6: Ngày của cha.
 • 21/6: Ngày báo chí Việt Nam.
 • 28/6: Ngày gia đình Việt Nam.
 • 11/7: Ngày dân số thế giới.
 • 27/7: Ngày Thương binh liệt sĩ.
 • 28/7: Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.
 • 19/8: Ngày tổng khởi nghĩa.
 • 2/9: Ngày Quốc Khánh.
 • 10/9: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • 1/10: Ngày quốc tế người cao tuổi.
 • 10/10: Ngày giải phóng thủ đô.
 • 13/10: Ngày doanh nhân Việt Nam.
 • 20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam.
 • 31/10: Ngày Hallowen.
 • 9/11: Ngày pháp luật Việt Nam.
 • 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 • 23/11: Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
 • 1/12: Ngày thế giới phòng chống AIDS.
 • 19/12: Ngày toàn quốc kháng chiến.
 • 24/12: Ngày lễ Giáng sinh.
 • 22/12: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày lễ âm lịch 2012

 • 1/1: Tết Nguyên Đán.
 • 15/1: Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên).
 • 3/3: Tết Hàn Thực.
 • 10/3: Giỗ Tổ Hùng Vương.
 • 15/4: Lễ Phật Đản.
 • 5/5: Tết Đoan Ngọ.
 • 15/7: Lễ Vu Lan.
 • 15/8: Tết Trung Thu.
 • 9/9: Tết Trùng Cửu.
 • 10/10: Tết Thường Tân.
 • 15/10: Tết Hạ Nguyên.
 • 23/12: Tiễn Táo Quân về trời.

Sự kiện lịch sử 2012

 • 06/01/1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
 • 07/01/1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược
 • 09/01/1950 : Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam.
 • 13/01/1941 : Khởi nghĩa Đô Lương
 • 11/01/2007 : Việt Nam gia nhập WTO
 • 27/01/1973 : Ký hiệp định Paris
 • 03/02/1930 : Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 • 08/02/1941 : Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
 • 27/02/1955 : Ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 14/02 : Ngày lễ tình yêu
 • 08/03/1910 : Ngày Quốc tế Phụ nữ
 • 11/03/1945 : Khởi nghĩa Ba Tơ
 • 18/03/1979 : Chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc
 • 26/03/1931 : Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước
 • 30/4/1975: Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc
 • 01/05/1886: Ngày quốc tế lao động
 • 07/05/1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 09/05/1945: Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít
 • 13/05 : Ngày của Mẹ
 • 15/05/1941: Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
 • 19/05/1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 19/05/1941: Thành lập mặt trận Việt Minh
 • 01/06: Quốc tế thiếu nhi
 • 05/06/1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước
 • 17/06 : Ngày của Bố
 • 21/06/1925: Ngày báo chí Việt Nam
 • 28/06/2011: Ngày gia đình Việt Nam
 • 02/07/1976: Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • 17/07/1966: Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
 • 27/07: Ngày thương binh, liệt sĩ
 • 28/07: Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)
 • 01/08/1930: Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hoá của Đảng
 • 19/08/1945: Cách mạng tháng 8 (Ngày Công an nhân dân)
 • 20/08/1888: Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng
 • 02/09: Quốc khánh (1945)/ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969)
 • 10/09/1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 12/09/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • 20/09/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc
 • 23/09/1945: Nam Bộ kháng chiến
 • 27/09/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn
 • 01/10/1991: Ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10/1954: Giải phóng thủ đô
 • 14/10/1930: Ngày hội Nông dân Việt Nam
 • 15/10/1956: Ngày truyền thống Hội thanh niên Việt Nam
 • 20/10/1930: Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • 20/11: Ngày nhà giáo Việt Nam
 • 23/11/1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ
 • 23/11/1946: Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 01/12 : Ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12/1946: Toàn quốc kháng chiến
 • 22/12/1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam


Có lẽ bạn chưa biết ?